hermszczak

16 tekstów – auto­rem jest her­mszczak.

Coś umiera, coś się rodzi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2011, 02:49

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 30 lipca 2011, 00:13

Wiem, że Cię kocham, bo wiem, że tyl­ko Ty masz władze by mnie uszczęśli­wić, bądź złamać mi serce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2011, 01:19

Cza­sem żałuję, że nie mogę po pros­tu na­cisnąć gu­zika i się zresetować. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lipca 2011, 23:43

Tęsknie za Tobą, gdy tyl­ko zni­kasz mi z oczu.
Tęsknie za Tobą, gdy tyl­ko Two­ja dłoń puszcza moją.
Tęsknie za Tobą tęsknotą z wczo­raj i tęsknie już jutrzejszą... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 lipca 2011, 16:56

To tylko zły sen

Biegnę, uciekam tak szyb­ko jak pot­ra­fie, ale coś mnie ha­muje. Jak­bym biegł w wodzie, al­bo w bag­nie. Je­dyne co słysze to swój zdysza­ny od­dech, je­dyne co widzę, to ciem­ność, a w powietrzu [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 lipca 2011, 08:20

Niena­widzę pe­symistów. Zaw­sze chcą mi wmówić, że nic nie osiągne. Jeszcze zo­baczy­cie nieudacznicy. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 lipca 2011, 13:28

W ob­liczu naj­większe­go smut­ku - naj­pierw od­czu­wasz roz­pacz, gniew, a później nadzieje na lep­sze jut­ro.


/9 miesięcy samotności... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 lipca 2011, 11:46

Bo­je się tej miłości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2011, 00:03

Ne­gatyw­ne uczu­cia ta­kie jak: cy­nizm, smu­tek, żal, brak wiary w siebie, pe­symizm...to są ciężkie cho­roby, a ja nie chcę się już z nich tyl­ko leczyć, pot­rze­buję profilaktyki! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 lipca 2011, 11:55
hermszczak

4w5 Dziewczyna młoda ciałem i stara duchem. Przepraszam z góry za 'bredzenie', ten stan..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hermszczak

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność